Szkoła imienia Mikołaja Reja w Warszawie istnieje od 1906 roku.

W 1905 r. Kolegium Kościelne zboru Ewangelicko – Augsburskiego powołało, na wniosek ks. Juliana Machlejda, komitet przygotowujący otwarcie miejskiej szkoły średniej z wykładowym językiem polskim. Patronem szkoły został Mikołaj Rej.
W 1906 r. 200 uczniów rozpoczęło pierwszy rok nauki. Wychowankowie wzięli udział w wojskowych organizacjach niepodległościowych. Podczas II Wojny Światowej zginęło ok. 300 nauczycieli, wychowanków i uczniów szkoły. W 1940 r. rozpoczęło się tajne nauczanie, organizowano m.in. tajne matury. W czasie Powstania Warszawskiego część gmachu została zburzona. Zajęcia zostały wznowione 1 września 1947 r. Od 1949 r. nauka odbywa się w macierzystym gmachu szkoły. Placówka została upaństwowiona w 1952 r.
Po przeszło stu latach, mimo licznych zmian historycznych i ustrojowych w Polsce, szkoła zachowuje swoje tradycje i pozostaje wierna wartościom, które przekazują sobie kolejne pokolenia Rejaków.
Dewiza Liceum, umieszczona na fasadzie budynku, brzmi: Macte Animo! Pochodzi ona z poematu Tebaida napisanego przez poetę rzymskiego Stacjusza (Publius Papinius Statius, ok. 45-ok. 96 r. n.e.), opisującego walkę Polinika z Eteoklesem o Teby.
Macte animo iuvenis! Medios paret ire per enses nudaque pro cares opponere pectore muris (Księga VII, wiersz 280-281), co oznacza: Odwagi młodzieńcze! Trzeba być gotowym iść na obnażone miecze i wystawiać obnażoną pierś za najbliższych.
Symbolem Szkoły jest błękitny sztandar z popiersiem Mikołaja Reja na awersie z napisem w otoku stałość z prawdą społu z sobą rostą, na rewersie monogram (godło) z napisem od góry: XI Liceum im. Mikołaja Reja oraz z datą otwarcia szkoły – 1906.

Godłem-monogramem Szkoły są splecione trzy litery: S, M, R – Szkoła Mikołaja Reja

Kalendarium

Lata 1905 – 1949

1905 – 31 maja Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, na wniosek ks. Juliana Machlejda, powołało Komitet w celu otwarcia męskiej szkoły średniej z polskim językiem wykładowym. W czasie wstępnych prac organizacyjnych patronem Szkoły obrano Mikołaja Reja.

1906 – 1 września 1906 roku rozpoczął się pierwszy w dziejach Szkoły rok nauki. Lekcje w lokalu przy ulicy Kaliksta (obecnie Śniadeckich) rozpoczęło ponad 200 uczniów w klasach: wstępnej, pierwszej, drugiej i trzeciej. Na lata następne zaplanowano otwieranie kolejnych klas wyższych.

1907 – Powołano do życia Towarzystwo Opieki Rodzicielskiej.

1908 – Szkoła Mikołaja Reja została przeniesiona do budynku Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy ulicy Składowej (obecnie Pankiewicza). Uzyskany tu większy lokal umożliwiał powstawanie kolejnych klas wyższych.

1912 – Pierwsze egzaminy maturalne zdało z wynikiem pozytywnym 17 absolwentów. Byli to: Aleksander Englert, Jan Jerzy Trzebiński, Marian Balukiewicz, Jan Bergson, Zygmunt Feliks Boye, Stanisław Tadeusz Brukalski, Włodzimierz Heins, Stefan Konopski, Wacław Lebert, Józef Lewandowski, Witold Mertz, Jerzy Pańkowski, Stanisław Reinhard, Karol Roman Riedel, Bronisław Wahren, Jerzy Wieczorkiewicz, Jan Hubert Wszelaki.

1913 – 1 września naukę rozpoczęto we własnym gmachu przy placu Małachowskiego 1.

1914 – Powstała szkolna drużyna harcerska im. Kazimierza Pułaskiego.

1915 – W związku z wkroczeniem wojsk niemieckich do Warszawy narzucony uprzednio przez władze rosyjskie program nauczania uległ gruntownej reorganizacji.

1916 – Powstało „Stowarzyszenie Wychowańców Gimnazjum im. M. Reja”

1917-21 – Udział wychowanków i uczniów Szkoły Reja w wojskowych organizacjach niepodległościowych

1922 – 27 marca odsłonięto w Szkole tablicę pamiątkową ku czci poległych w latach 1917-1921 nauczycieli, wychowanków i uczniów Gimnazjum im. Mikołaja Reja z napisem: „Krew swoją i życie młode dali – posłuszni prawu Ojczyzny i obowiązkowi – w twardych walkach z wrogami zmartwychwstającej Rzeczypospolitej.”

1924 – Szkole nadano prawa szkół państwowych.

1926-27 – Jubileuszowy, dwudziesty rok działalności Szkoły. W czasie zakończenia roku szkolnego odbyła się inauguracja sztandaru. Wydana została pamiątkowa monografia 1906-1926.

1930 – Dyrektor Gimnazjum wręczył sztandar VIII Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Kolonie letnie zapoczątkowały działalność osiedla szkolnego Rejówki w Kątach w pobliżu Góry Kalwarii. Od roku szkolnego 1930-31 w programie nauki szkolnej wprowadzono obowiązkowy udział uczniów w tygodniowych turnusach w Osiedlu.

1933-34 – Pierwszy rok reformy szkolnictwa średniego (szkoła powszechna, gimnazjum, liceum). Wydzielone kierownictwo szkoły powszechnej objął prof. Leon Rygier.

1939 – W pierwszych dniach września nastąpiło przekazanie budynku szkolnego na potrzeby szpitala wojskowego. Masowy udział Rejaków w Kampanii Wrześniowej i rozpoczynającym się Ruchu Oporu. W ostatnich dniach października wznowiono naukę w budynku szkoły im. J. Zamojskiego przy ulicy Smolnej. W listopadzie, zarządzeniem władz niemieckich, nauka na poziomie klas średnich i licealnych została przerwana.

1940 – W styczniu rozpoczęło się, zorganizowane przez Kierownictwo Szkoły i jej personel pedagogiczny, organizacja tajnego nauczania. Nauka na tzw. kompletach odbywała się nieprzerwanie do wiosny 1944 roku. Każdego roku uczniowie kończący program licealny przystępowali do tajnych egzaminów maturalnych. Szkoła powszechna czynna była przez cały okres okupacji.

1944 – W czasie Powstania Warszawskiego, w sierpniu, budynek szkolny przy placu Małachowskiego był terenem walk powstańczych. Częściowo opanowany przez Polaków, częściowo przez Niemców, zyskał nazwę „Reduty Reja”, a forma toczonych tam walk nazwana „walkami korytarzowymi”. Po zakończeniu Powstania część budynku szkolnego od ulicy Kredytowej do wysokości klatki schodowej wraz z przyległą Salą Aktową została całkowicie zburzona.

1947 – Komitet Odbudowy Szkół im. Mikołaja Reja i Anny Wazówny, pod przewodnictwem gen. Juliusza Rómmla, w dniu 26 marca wystąpił do Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z prośbą o zezwolenie na wznowienie działalności tych szkół. 1 września rozpoczęły się zajęcia szkolne dla obu szkół. Lekcje odbywały się w baraku przy ulicy Puławskiej 2.

1948 – 6 czerwca odbył się pierwszy Zjazd Wychowanków Szkoły Mikołaja Reja, który stał się wydarzeniem powtarzanym każdego roku.

1949 – 1 września nauka rozpoczęła się, w częściowo odbudowanym, macierzystym budynku szkoły przy placu Małachowskiego.

Lata 1952 – 1980

1952 – Pismem Ministerstwa Oświaty (6 VIII) szkoła im. Mikołaja Reja została upaństwowiona.

1965 – Zakończono rozbudowę budynku szkolnego w kierunku ulicy Królewskiej.

1970 – Utworzono pierwszą klasę o profilu humanistycznym.

1978 – 30 stycznia odbyło się założycielskie zebranie Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja. Z inicjatywy Kierownictwa Liceum przy współudziale Zarządu Koła Wychowanków została otwarta Sala Tradycji Szkoły. Utworzono klasę o profilu klasycznym.

Lata 1981 – 1990

1981  – 4 grudnia odbyła się uroczysta akademia 75-lecia Szkoły, w czasie której XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja odznaczone zostało Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

1986 – 17 i 18 października miały miejsce uroczystości związane z 80-leciem Szkoły i III Zjazdem „Rejaków”.

1988 – 27 marca w gmachu XI Liceum im. Mikołaja Reja uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli i uczniów z napisem: „Pamięci profesorów i uczniów szkoły im. Mikołaja Reja. Wychowani w miłości Ojczyzny i wolności sumienia życie swoje oddali dla Niepodległej Polski. W 80-tą rocznicę założenia szkoły – Rejacy. 1906-1986.” ufundowanej przez jej wychowanków z inicjatywy Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja.  4 czerwca  tego roku wręczono dyplomy maturzystom, którzy 50 lat temu zdali egzamin dojrzałości. Uroczystość ta już na stałe weszła do tradycji Szkoły.

1989 – 15 kwietnia Koło Wychowanków wręczyło nowy sztandar XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie. Ofiarodawcy wyrazili przekonanie, że nowy sztandar Szkoły, dokładna replika sztandaru z roku 1927, stanowi wyraz pragnień całej Rodziny Rejowskiej istniejącej od 1906 roku, aby młodzież Szkoły im. Mikołaja Reja nadal przekazywała z pokolenia na pokolenie nieprzemijające wartości tradycji rejowskich: rzetelnej pracy i nauki oraz szacunku dla trudu swoich nauczycieli i wychowawców.

1 września utworzono klasę eksperymentalną o profilu chemicznym. Program autorski opracowała mgr Janina Eksnerowa we współpracy z Wydziałem Chemii Politechniki Warszawskiej i Polskim Towarzystwem Chemicznym. Katechezę wyznania rzymskokatolickiego prowadzili księża z parafii ¦w. Krzyża: ks. Józef Jachimczak i Józef Łucyszyn, a wyznania ewangelicko-augsburskiego parafii św. Trójcy ks. Włodzimierz Nast.

Lata 1990 – 2000

1990 – 1 września rozpoczęły pracę dwie następne klasy eksperymentalne o programach autorskich. Są to: matematyczno-fizyczna z rozszerzoną informatyką, autor programu mgr Jerzy Gniadek, i klasyczna z elementami kultury i sztuki antycznej, program we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego opracowała mgr Barbara Strycharczyk. Zajęcia w klasie klasycznej prowadzą pracownicy naukowi ww. Instytutu. Rozpoczęła się owocna współpraca, polegająca na wymianie grup młodzieżowych (obozy lingwistyczne) oraz pomocy merytorycznej i materialnej ze szkołami średnimi w Europie Zachodniej. We Francji w Montpellier jest to Liceum „Joffre”, natomiast w Holandii Van Lingen College w Arnhem.

1991 – Wyjazd młodzieży do Holandii. Otwarta zostaje druga pracownia informatyczna.

1992 – 1 września rozpoczyna pracę nowy dyrektor, wyłoniony na drodze konkursu, mgr Jerzy Gniadek, nauczyciel matematyki i informatyki. W październiku  grupa młodzieży z nauczycielami z naszej szkoły wyjeżdża do zaprzyjaźnionego Liceum w Montpellier we Francji. W tym samym czasie gościmy u siebie grupę młodzieży i nauczycieli z Van Lingen College z Arnhem (Holandia).

1994 – Z wizytą w szkole ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Nicolas Reya, potomek naszego patrona.

1995 – Szkoła zostaje podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej INTERNET ( uroczystość jest transmitowana przez środki masowego przekazu )

1996 – Pisemne matury są po raz pierwszy kodowane w ramach programu „Nowa matura”. 1 września rozpoczyna pracę klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem francuskim oraz Koło Medyczne dla uczniów klasy III biologiczno-chemicznej.

11 i 12 października liceum uroczyście obchodzi 90-lecie  Szkoły .

1997 – We wrześniu odbył się  pierwszy wyjazd naukowy klasy klasycznej do Rzymu, który stał się początkiem cyklicznych wyjazdów klas klasycznych.

1998 – Na stanowisko drugiego wicedyrektora  został powołany pan mgr Michał Juchnowski., nauczyciel matematyki.

W grudniu po raz pierwszy odbyły się Rejackie Dni Kultury( RDK),  których inicjatorką była mgr Maria Jurzyk.

1999 – Powołanie nauczyciela fizyki pani mgr Heleny Szczekowskiej na pierwszego Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Lata 2000 -2023

2000  –  Wizyta w szkole grupy dyrektorów szkół NATO „SHAPE” z Brukseli.

Wprowadzono nowy przedmiot, wg programu autorskiego, Kształcenie kulturowe(Wiedza o kulturze)

2001 – Szkoła przystępuje do programu SZKOŁY UCZĄCE SIĘ (SUS) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, nawiązanie współpracy, w ramach programu, z Liceum w Trzebnicy

2001/2002 – Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące – pierwsi absolwenci gimnazjów przyjęci do naszej szkoły, do siedmiu pierwszych klas a – g

2002 – Kompleksowy pomiar jakości pracy szkoły, opracowanie raportu przez przedstawicieli SUS z Trzebnicy

2003 – Po raz ostatni pożegnanie absolwentów czteroletniego liceum

2005 – 16 marca tego roku szkoła uzyskała tytuł ” Szkoły Uczącej Się „

2006 – W dniach 6-7 października odbyły się uroczyste obchody stulecia szkoły . Z tej okazji wydano drugą, w okresie powojennym, monografię szkoły.

2008 – Nowym dyrektorem XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja został nauczyciel matematyki p. Arkadiusz Krużyński. Funkcję wicedyrektora objął p. Jerzy Dzik, nauczyciel matematyki i informatyki. W czerwcu odbyły się obchody upamiętniające ucznia Naszego Liceum – Emila Barchańskiego, który za bezkompromisową postawę wobec totalitaryzmu komunistycznego zapłacił najwyższą cenę, ginąc „w niewyjaśnionych okolicznościach”.

2009 – Z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  w dniach 9-10-12 listopada 2009 odbyły się  „Dni Polskie”, których pomysłodawczynią i koordynatorką uroczystości była p. Teresa Polenceusz

2010 – 20 marca –gościliśmy w naszej szkole  uczniów i nauczycieli ze szkoły Kiryat Hinuch – David Ben Gurion w Emek Hefer / Izrael

2011 – 13 października świętowaliśmy  Jubileusz 105-lecia Szkoły i Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Z inicjatywy dyrektora szkoły nastąpiła  zmiana  adresu Szkoły: Plac Stanisława Małachowskiego 1

2015 – Jubileuszowy 25 rok powstania klasy klasycznej. Jubileuszowi towarzyszyła sesja popularno-naukowa.

2016 –  Remont elewacji szkoły. Budynek w nowej barwie.

2017 – We wrześniu  Dyrektorem p.o. został Pan mgr Jerzy Dzik – nauczyciel matematyki

2018 – Dyrektorem szkoły została Pani mgr Małgorzata Wojtysiak – nauczyciel języka polskiego

2019 – W kwietniu rozpoczął się w szkole strajk nauczycieli, który został zawieszony w maju. W tym roku odbyła się w naszym liceum  Debata o szkole z udziałem uczniów, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych.

2020 –  30 stycznia odbyły się w szkole debaty w formacie oksfordzkim. Tematyka panelu dotyczyła zjawisk filozoficznych. W debacie wzięły udział następujące szkoły: V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Społeczne Liceum z ul.  Raszyńskiej,  IX LO im. Klementyny Hoffmanowej ,  CXIX LO im. Jacka Kuronia, XI LO im. Mikołaja Reja.

W marcu zajęcia w szkole zostały odwołane z powodu ogłoszenia stanu epidemii. Wprowadzono nauczanie zdalne. Po raz pierwszy egzaminy maturalne zostały przeprowadzone w czerwcu.

2021 –14 października w dniu Komisji Edukacji Narodowej obchodziliśmy 115. rocznicę założenia Gimnazjum i Liceum Mikołaja Reja społeczność rejacka uczestniczyła w różnych imprezach przygotowanych na tę okoliczność.

Przystąpiliśmy  do realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej „Droga do sukcesu.” Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

2022 – modernizacja i wymiana wyposażenia szkoły.