Dyrektor w latach 1906-1917

ks. Julian Machlejd

Ksiądz pastor Julian Machlejd był założycielem i pierwszym dyrektorem męskiego gimnazjum Reja. Stanowisko powierzono mu 1 września 1906 roku. Za jego kadencji gimnazjum przeniosło się do własnego nowoczesnego budynku szkolnego. Od września 1913 roku nauka odbywała się w gmachu przy Placu Małachowskiego 1. W okresie pełnienia funkcji dyrektora, szkoła poddawana była zabiegom rusyfikacji i tylko dzięki talentowi dyplomatycznemu dyrektora Machlejada liczba godzin języka polskiego nie została zredukowana. Walka o polskość szkoły przekształciła się w walkę z germanizacją. Dyrektor Machlejd przeciwstawiał się ingerencji władz pruskich w sprawy szkoły i zakusom germanizacyjnym. Liczba uczniów w czasie jedenastoletniej pracy na stanowisku dyrektora wzrosła czterokrotnie, a gimnazjum Reja cieszyło się opinią jednego z najlepszych gimnazjów warszawskich. Ks. Julian Machlejd odszedł z dyrekcji szkoły w lipcu 1917 roku.

Pozostały wspomnienia wychowanków:

Gdy przechodził korytarzem w czasie pauzy, wszyscy uczniowie ustawiali się pod ścianami na baczność w zupełnej ciszy.

Dyrektor w latach 1917 – 1921

Jan Kozakiewicz

Jan Kozakiewicz, nauczyciel matematyki i fizyki, na stanowisko dyrektora został powołany w 1917 roku. Okres pełnienia funkcji dyrektorskiej (1917–1921) był okresem trudnym. Już w 1918 roku zamknięto niektóre klasy, ponieważ młodzież coraz liczniej wstępowała do wojska. Wielu Rejaków, nauczycieli i uczniów, brało udział w walkach o niepodległość kraju. Był to trudny egzamin dla Rejaków, który wielu przypłaciło życiem. W obliczu takich okoliczności dyrektor J. Kozakiewicz nie ustawał w pracy i życie szkolne toczyło się normalnym torem. Jego troska nad uczniem i nauczycielem, równowaga i spokój udzielały się wszystkim, którzy mieli z nim kontakt. Rok szkolny 1920/1921 był ostatnim rokiem kierowania szkołą przez Jana Kozakiewicza, który wyczerpany pracą w trudnych warunkach, powrócił na stanowisko nauczyciela.

Uczniowie tak wspominali swojego dyrektora:

Był to człowiek tak wielkiej dobroci, że tą cechą opanował całą naszą młodzieńczo-rozhukaną gromadę klasową.

Dyrektor w latach 1921 – 1941

Adolf Rondthaler

1 sierpnia 1921 dyrektorem szkoły został ks. Adolf Rondthaler, nauczyciel religii ewangelicko-augsburskiej. Wcześniej, w latach 1905 -1906, był powołany do sekcji pedagogicznej organizującej się szkoły. Cieszył się ogromnym autorytetem wśród uczniów i nauczycieli. Nie był to autorytet oparty na strachu, lecz pozyskany  dobrocią i mądrością. Z inicjatywy dyrektora wprowadzono w szkole kierunek wychowawczy oparty na metodzie psychologii indywidualnej Alfreda Adlera, według której  stosunek nauczyciela do ucznia powinien być oparty na życzliwości i zaufaniu. Dyrektor był dobrym psychologiem i pedagogiem. Kierowanej przez siebie szkole nadał atmosferę tolerancji i szeroko pojętego humanizmu. W ramach akcji tworzenia osiedli szkolnych, w 1930 roku  pomysłem dyrektora, było utworzenie własnego osiedla Rejówka, które jak pisał sam dyrektor Adolf Rondthaler:

Rejówka ma stanowić nierozdzielną część gimnazjum im. M. Reja i ma służyć jako poważny środek pomocniczy w pracy wychowawczej.

Umiejętne kierowanie szkołą, doskonale dobrani nauczyciele i wysoki poziom nauczania sprawiły, że do 1939 roku prywatne gimnazjum przechodziło swój najświetniejszy okres w dziejach szkoły. Kolejne lata przyniosły ogromne zmiany. Wielu uczniów i nauczycieli rozpoczęło walkę na terenie całego kraju i w  różnych formacjach.  Nauka przeniosła się do prywatnych mieszkań nauczycieli i uczniów. Ksiądz Adolf Rondthaler był współorganizatorem tajnego nauczania.

Dyrektor w latach 1941 -1944 

Kazimierz Kosiński

Kazimierz Kosiński był nauczycielem języka polskiego i wicedyrektorem szkoły od 1925 roku. Po śmierci dyrektora Rondthalera aż do wybuchu Powstania Warszawskiego (1941-1944) był dyrektorem szkoły działającej wówczas konspiracyjnie. Przez cały okres okupacji niemieckiej dyrektor Kosiński organizował i kierował tajnym nauczaniem. Lekcje odbywały się w jego mieszkaniu, jak i w mieszkaniach innych nauczycieli. Dyrektor Kosiński był znaną postacią życia literackiego i intelektualnego Warszawy. Pisarz, poeta, krytyk literacki, autor ponad 40 książek, tomików poezji, opracowań filozoficzno-historycznych. Wychowankowie wspominali:

My, maturzyści z roku 1935, byliśmy podobno rocznikiem o zdecydowanie humanistycznych zdolnościach i zamiłowaniach. Rozbudziły je w nas wykłady Kazimierza Kosińskiego , który potrafił nimi zafascynować. Mówił prostą, wyborną polszczyzną tak sugestywnie i tak głęboko ujmując omawiany problem , że każdy niemal jego wykład stanowił dla nas prawdziwe przeżycie intelektualne.

Był w szkole wielkim autorytetem i uwydatniał to, co nazywa się szkołą  Rejowską  szukającą metod wychowawczych w najlepszych wzorach edukacji i tolerancji.

Dyrektor w latach 1947 – 1949

Helena Bursche

Od roku 1947 dyrektorką szkoły została nauczycielka języka angielskiego Helena Bursche, która wcześniej była kierowniczką gimnazjum Wazówny. W tym czasie szkoła rozpoczęła swoją działalność jako koedukacyjne Liceum Mikołaja Reja. Pani Dyrektor zajmowała się  sprawami dydaktycznymi i organizacyjnymi szkoły. Wspólnie z Komitetem Rodzicielskim organizowała, między innymi,  dożywianie młodzieży w zimie. Zastępcą dyrektora był Feliks Gloeh, który kierował pracami przy odbudowie siedziby szkoły Reja przy Placu Małachowskiego.

Dyrektor w latach 1949 – 1951

Feliks Gloeh

Pastor Feliks Gloeh po wojnie jako pierwszy zorganizował Gimnazjum, początkowo w baraku przy ulicy Puławskiej 2., a następnie uruchomił odbudowę gmachu przy placu Małachowskiego. Zezwolenie na odbudowę dostał na 3 lata, gdyż budynek przeznaczony był do rozbiórki. Dzięki licznym „Rejakom”  urzędującym na różnych wysokich stanowiskach doprowadził budowę do końca i był pierwszym po wojnie dyrektorem tego Gimnazjum, aż do  upaństwowienia szkoły. Pastor A. Gloeh, nauczyciel religii ewangelicko-augsburskiej, cieszył się w szkole dużą popularnością nie tylko wśród uczniów ewangelików.

Tak dyrektora wspominali jego wychowankowie:

Pamiętam jak  przyszedł pewnego razu w mundurze pułkownika. Lecz nie był to zwykły mundur. Był to frencz skrojony na wzór żakietu z długimi połami. Nominacja na pułkownika związana była z powierzeniem mu funkcji kapelana wojskowego dla żołnierzy ewangelików, a my byliśmy dumni, ze mamy u Reja pastora o tak wysokiej randze wojskowej, bo stopnie wojskowe w II Rzeczypospolitej Polskiej cieszyły się ogromnym prestiżem całym społeczeństwie.

Dyrektor w latach 1951 -1954

Aleksander Ratyński

Aleksander Ratyński, nauczyciel historii, był pierwszym dyrektorem Szkoły Reja po upaństwowieniu. Objął Szkołę składającą się z ośmiu oddziałów do których uczęszczało 320 uczniów. W tym okresie klasy były bardzo liczne (do 60 uczniów) a  szkoła borykała się z brakiem nauczycieli. Ówczesna szkoła polska była jedenastolatką, przy czym klasy VIII-XI odpowiadały dawnej szkole średniej, w której nauka kończyła się maturą. Ratyński Aleksander  pełnił funkcję dyrektora szkoły przez dwa lata.

Dyrektor w latach 1954 – 1963

Antoni Pawłowski

Polonista Antoni Pawłowski objął stanowisko dyrektora szkoły we wrześniu 1954 roku. Dotychczasowy nauczyciel szkoły, z dużym stażem nauczycielskim, posiadał olbrzymią wiedzę o zasadach pracy szkoły. To zdecydowało, że jego kadencja odcisnęła piętno na organizacji i metodach pracy szkoły, ukształtowała jej humanistyczne oblicze. Dyrektor bardzo dbał o rozwój pracy samokształceniowej nauczycieli w zespołach przedmiotowych, kładł duży nacisk na podniesienie poziomu nauczania. Dyrektor Antoni Pawłowski dbał o stworzenie dobrze współpracującego zespołu nauczycielskiego.

Dyrektor w latach 1963 -1976

Jerzy Pietkiewicz

Jerzy Pietkiewicz, nauczyciel języka rosyjskiego, objął stanowisko dyrektora szkoły w 1963 roku. W tym czasie istnienie szkoły zostało zagrożone ze względu na warunki lokalowe. Dyrektor zdecydowanie przeciwstawił się zakusom Kuratorium Warszawskiego  likwidacji liceum. W obronie szkoły stanęli również jej wychowankowie i w efekcie tych działań podjęto decyzję o zachowaniu szkoły i rozbudowie jej siedziby. W 1965 roku zakończyła się rozbudowa szkoły wzdłuż placu Małachowskiego, młodzież otrzymała 15 sal lekcyjnych, szatnię, stołówkę i salę gimnastyczną. Szkoła mogła się rozwijać. Szybki wzrost ilościowy uczniów spowodował zatrudnienie dużej grupy dobrze przygotowanych nauczycieli. W czasie kadencji dyrektora w 1971 roku utworzono w Liceum pierwszą w Warszawie klasę humanistyczną, w następnych latach pojawiły się programy profilowe klas biologiczno-chemicznych i matematycznych. Szkoła dochowała  się również pierwszych uczestników i laureatów olimpiad przedmiotowych, osiągała dobre wyniki w grach sportowych, mogła się  pochwalić dobrym chórem.

Dyrektor w latach 1976 – 1977

Wiesław Podziemski

Wiesław Podziemski objął funkcję dyrektora szkoły po odejściu Jerzego Pietkiewicza.  Nauczyciel wychowania technicznego po roku pracy na stanowisku dyrektora zrezygnował z funkcji i przeszedł do innej szkoły.

Dyrektor w latach 1977- 1984

Witold Kaliński

Witold Kaliński, polonista, którego głównym założeniem wychowawczym był dialog z młodzieżą. W czasie pełnienia funkcji dyrektora szkoły ukonstytuowało się Koło Wychowanków Szkoły Reja oraz została otwarta Sala Tradycji. Polityka wychowawcza dyrektora polegała na zwiększeniu aktywności i zaangażowania młodzieży w życie szkoły. Właśnie w tym czasie Samorząd uczniowski stał się aktywnym reprezentantem uczniów. Młodzież uczestniczyła w radach pedagogicznych, w przydziale stypendiów, w ewaluacji pracy własnej. W czasie pracy dyrektora Kalińskiego powstała nowa forma konkursów, tzw. sympozja przedmiotowe, organizowane raz w roku w wybranych dyscyplinach wiedzy. Sympozja miały charakter międzyszkolny, a zapraszano na nie wybitnych reprezentantów danej gałęzi nauki. W 1981 roku Szkoła obchodziła  jubileusz 75-lecia istnienia. Cennym dokumentem tego jubileuszu był wydany na tę okoliczność pamiątkowy medal. W 1984 roku dyrektor Witold Kaliński przeszedł do pracy w Ministerstwie Oświaty i Wychowania.

Dyrektor w latach 1984 – 1985

Stanisława Drozdowska

Po odejściu  Witolda Kalińskiego funkcję dyrektora szkoły objęła  nauczycielka języka polskiego Stanisława Drozdowska, Pani dyrektor kontynuowała styl i metody pracy swojego poprzednika. W tym czasie  przeprowadzano w szkole różne prace remontowe, które w związku z jednoczesnym prowadzeniem  zajęć lekcyjnych, wymagały dobrej organizacji i odpowiedniego nadzoru robót. Pani Drozdowska przeszła na emeryturę w 1985 roku.

Dyrektor w latach 1985 – 1992

Bogumił Artur Węgiełek

Kadencja Bogumiła Artura Węgiełka, nauczyciela geografii, przypadła na lata 1985-1992. Mimo pogarszających się warunków ekonomicznych, szkoła nadal się rozwijała. Nawiązano współpracę ze szkołami w Holandii, Francji i Rosji. Szkoła w czasie kadencji dyrektora Węgiełka dostosowywała się do nowej rzeczywistości. We współpracy z Wydziałem Chemicznym UW utworzono klasę o profilu chemicznym. W 1990 roku utworzono dwie eksperymentalne klasy: matematyczno-fizyczną z rozszerzonym programem nauczania informatyki  oraz klasyczną z rozszerzonym programem nauczania języków klasycznych z elementami kultury antycznej. Do nowo utworzonych profili  wprowadzono programy autorskie, których autorami byli nauczyciele szkoły. W czasie kadencji Bogumiła Węgiełka w 1986 roku zorganizowano obchody osiemdziesięciolecia szkoły. Dobra współpraca dyrekcji z aktywnie działającym Kołem Wychowanków przyczyniła się do przywrócenia szkole jej symboli. W roku 1988 odsłonięto tablicę  pamiątkową ku czci nauczycieli i uczniów, którzy życie oddali dla niepodległej Polski, a w 1989 roku Koło Wychowanków przekazało Szkole nowy sztandar. Dzięki wspólnym staraniom na fasadzie budynku zostało umieszczone historyczne hasło szkoły Macte Animo. 

Dyrektor w latach 1992 – 2008

Jerzy Gniadek

Jerzy Gniadek, nauczyciel matematyki i informatyki, dyrektorem szkoły został w 1992 roku.  Przed szkołą  stało poważne wyzwanie w zakresie wyposażenia klas lekcyjnych dostosowanych do nowo utworzonych profili. Dyrektorowi udało się sprostać tym wymaganiom. Powstały dwie w pełni wyposażone  pracownie informatyczne. Poza tym inne pracownie zaopatrzone zostały w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Z inicjatywy dyrektora Gniadka powstała nowoczesna biblioteka szkolna. Wielkim wydarzeniem transmitowanym przez media ogólnopolskie i stołeczne, było podłączenie szkoły do Internetu w 1995 roku. Szkoła stała się nowoczesną placówką dbającą o rozwój i doskonałą jakość edukacji. Dyrektor Gniadek był również pomysłodawcą powstania Fundacji Macte Animo  Szkoły im. M. Reja, która gromadziła fundusze na użytek szkoły. W tym czasie nawiązano  kontakty ze szkołami zagranicznymi i zaczęto  organizować naukowe wyjazdy. W czasie kadencji dyrektora Gniadka odbyły się uroczystości dziewięćdziesięciolecia i stulecia istnienia szkoły. W tym czasie szkoła przystąpiła do programu SUS i 2005 roku uzyskała tytuł Szkoły Uczącej Się.

Dyrektor w latach 2008 – 2017

Arkadiusz Krużyński

W 2008 roku stanowisko dyrektora szkoły objął nauczyciel matematyki, Arkadiusz Krużyński. W czasie kadencji dyrektorskiej  odbyły się w szkole obchody stupięciolecia i studziesięciolecia istnienia szkoły, uroczystości  poświęcone  Emilowi  Barchańskiemu,.obchody Dni polskich z okazji 91. rocznicy odzyskania Niepodległości. W roku 2010 i 2011 na zaproszenie dyrektora gościła w szkole młodzież i nauczyciele z Izraela ze szkoły w Emek Hefe.  Od 1 września 2016 roku dzienniki lekcyjne zaczęły być prowadzone w formie elektronicznej. W plebiscycie 25-lecia rankingu liceów warszawskich, szkoła uzyskała tytuł Szkoły Sukcesu.   Gdy liceum obchodziło 105. urodziny, dyrektor podjął starania o zmianę adresu szkoły na historyczny adres budynku. Wkrótce liceum powróciło pod stary adres, Plac Małachowskiego 1. Dyrektor Krużyński dbał o estetykę szkoły. Dzięki jego staraniom przeprowadzony został generalny remont sali gimnastycznej i boiska szkolnego. Wykonane zostały również  prace remontowe wewnątrz Szkoły. Budynek  otrzymał nową elewację.  odnowiony został parking i główne wejście. Arkadiusz Krużyński pełnił funkcję dyrektora do roku 2017.

Dyrektor w latach 2017 – 2018 

Jerzy Dzik

We wrześniu 2017 roku dyrektorem p.o.  został pan mgr Jerzy Dzik, nauczyciel matematyki i informatyki, który w latach 2008 -2020 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.

Dyrektor w latach 2018 –

Małgorzata Wojtysiak

Pani Małgorzata Wojtysiak, nauczyciel języka polskiego, objęła stanowisko dyrektora szkoły w lipcu 2018.